فهرست دروس


 

 

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد پايه الزامي : 8 تعداد واحد اختیاری : 10
تعداد واحد تخصصي الزامي : 6 تعداد واحد سمینار : 2
تعداد واحدپایان نامه : 6 جمع کل واحدها : 32


دروس پايه الزامي

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   مباني فيزيك در نانو تكنولوژي 3    
2   اصول پيشرفته شيمي در نانو تكنولوژي 2    
3   نانو ترموديناميك 3    


دروس تخصصي الزامي

 


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   نانو مواد 1 3    
2  

روش هاي پيشرفته در شناسايي و اندازه گيري

خواص مواد نانو

3    


دروس اختياري

 

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   نانو كامپوزيت ها 2    
2   نانو مواد 2 2    
3   نانو مغناطيس ها 2    
4   نانو الكترونيك 2    
5   شبيه سازي عددي 2    
6   اصول و كاربرد لايه هاي نازك 2    
7   بيو نانو تكنولوژي 3    
8   مدل سازي و شبيه سازي سيستم هاي نانو 2    
9   شيمي و فيزيك هيدروديناميكي و نانو تكنولوژي 2    
10   شناخت نانو ذرات و فرايند هاي سنتز آنها 2    
11   مباني انجماد پيشرفته و نانو كريستال ها 2    
12   ساختار هاي ويژه نانو متري 3    
13   نانو تكنولوژي و سيستم هاي مكانيكي ميكروالكتروني 2    
14   روش هاي تحقيق و شناخت نظام هاي نوآوري 2    

 

 

 

                            "شايان ذكر است دانشجويان ملرم به انتخاب 10 واحد از دروس فوق مي باشند.

                             (10 واحد دروس اختياري را دانشجويان با توجه به زمينه پژوهشي خود انتخاب نمايند)