شناسایی و انتخاب مواد


 

زمینه های پژوهش، موضوعات متالورژی فیزیکی و مکانیکی، خستگی و مکانیک شکست مواد، انجماد و ریخته گری، تکنولوژی و متالورژی جوشکاری، شبیه سازی در علم مواد، مواد و فرایندهای پیشرفته و مشخصه یابی مواد را شامل میشود.