خوردگی و حفاظت از فلزات


 

این رشته در برگیرنده حوزه های تحقیقاتی شامل مهندسی سطح، پوشش‌ها، سایش و خوردگی الکتروشیمیایی می‌باشد. گروه تحقیقاتی از تکنیک‌های اسپکتروسکوپی، میکروسکوپی و الکتروشیمیایی به منظور مطالعه فرآیندهای فصل مشترک مواد فلزی در معرض محلول های آبی به منظور کاربردهای خاص استفاده می‌کنند. پوشش های مطالعه شده در این گروه تحقیقاتی شامل پوشش‌های فلزی، پوشش‌های سرامیکی و پلیمری و همچنین پوشش‌های ایجاد شده با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی می‌باشد.