زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# خواص مواد پيشرفته (اختیاری) دکتر پروین علیزاده کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: 119-1 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: 119-1
# شکل دادن پیشرفته سرامیک ها (پایه) دکتر طاهری نساج کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 10:00-12:00 مکان: 119-1
# الكتروسراميك هاي پيشرفته (اختصاصی) دکتر یوردخانی دکتری درس(ت): سه شنبه 13:30-15:20 مکان: کلاس 119
# شيشه و شيشه - سراميكها (اختصاصی) دکتر پروین علیزاده دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: 119-1
# فرآيندهاي قبل از پخت در سراميكها (اصلی) دکتر صراف ماموری کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-11:50 مکان: 223-1
# روشهاي پيشرفته شناخت و آناليزمواد (اصلی) دکتر طاهری نساج کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: 119-1
# پودرهاي ميكرونانو (اختصاصی) دکتر صراف ماموری دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-09:50 مکان: 223-1
# سراميك فيزيكي (جبرانی) دکتر یوردخانی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30 مکان: 119-1