فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 88
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای دکتری دکتری 41
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 46
فرم شماره 4: فرم مجوز دفاع دکتری دکتری 62
فرم شماره 5: فرم ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 29
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار ارشد کارشناسی ارشد 132
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 97
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 95
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 59
فرم شماره 1: فرم درخواست کمیسیون موارد خاص مشترک 43
فرم شماره 2: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 57
فرم شماره 3: فرم انصراف از تحصیل مشترک 107
فرم شماره 4: فرم تسویه حساب مشترک 224
فرم شماره 8: فرم ارزیابی پیشرفت کار تحقیقاتی مشترک 41
فرم شماره 6: فرم مجوز خروج از کشور مشترک 33
فرم شماره7: فرم درخواست صدور گواهی مشترک 28فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت وام دانشجویان دکتر‌ دکتری 13
فرم شماره 2: مراحل دفاع از رساله دکتری دکتری 57
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری‌ دکتری 84
فرم شماره 4: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری 112
فرم شماره 5: برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری‌ دکتری 1
فرم شماره 6: فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور‌‌ دکتری 3
فرم شماره 7: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری (وزارت علوم)‌‌ دکتری 18
فرم شماره 8: برگه گزارش سفر‌ دکتری 16
فرم شماره 9: طرح تحقیق رساله دکتری‌‌‌ دکتری 87
فرم شماره 10: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 69
فرم شماره 11: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه‌‌ دکتری 131
فرم شماره 12: برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری ‌ دکتری 83
فرم شماره 1: فرم گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 106
فرم شماره 2: مراحل تصویب و ثبت پایان نامه کارشناسی ارشد‌ کارشناسی ارشد 77
فرم شماره 3: فرم آمادگی دفاع کارشناسی ارشد‌ کارشناسی ارشد 92
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 70
فرم شماره 5: برگه طرح تحقیق پایان نامه ‌ کارشناسی ارشد 143
فرم شماره 1: معرفی نامه پژوهش کل‌ مشترک 15
فرم شماره 2: فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 16
فرم شماره 3: جدول پیوست فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 7
فرم شماره 4: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 67
فرم شماره 5: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه‌‌ مشترک 14
فرم شماره 6: تقاضای تغییر عنوان‌‌ مشترک 72
فرم شماره 7: درخواست شرکت در کارگاههای داخل کشور‌‌ مشترک 3
فرم شماره 8: درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور‌ مشترک 4
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 21
فرم شماره 10: برگه درخواست شرکت در مجامع علمی داخل کشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک 9
فرم شماره 11: برگه گزارش سه ماهه‌‌‌ مشترک 185
فرم شماره 12: برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 156
فرم شماره 13: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله‌‌‌‌ مشترک 75
فرم شماره 14: نحوه نگارش پایان نامه / رساله‌ مشترک 196
فرم شماره 15: برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 6
فرم شماره 16: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 173
فرم شماره 17: صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 41
فرم شماره 18: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 20
فرم شماره 19: فرم صورتجلسه‌‌‌ مشترک 36
فرم شماره 20: فرم قرارداد‌‌ مشترک 4
فرم شماره 21: فرم هزینه کرد‌‌ مشترک 42
فرم شماره 22: چکیده پایان نامه‌‌ مشترک 60
فرم شماره 23: خلاصه آئین نگارش پایان مشترک 76
فرم شماره 24: فرم انتخاب پایان نامه برتر‌‌ مشترک 26
فرم شماره 25: فرم تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 234
فرم شماره 26: سوگندنامه دانش آموختگان تربیت مدرس مشترک 29فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم انتقال اموال‌ مشترک 5
فرم شماره 2: فرم درخواست خرید‌ مشترک 5
فرم شماره 3: فرم درخواست خودرو‌ مشترک 5
فرم شماره 4: فرم درخواست کالا از انبار‌ مشترک 3
فرم شماره 5: فرم مأموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 3
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 3