حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


امیر عبداله زاده
معاون آموزشی و دانشجویی


مرتضی احمدی
معاون پژوهشی


احسان طاهری نساج

روسای بخش‌ها


بخش مواد


فرشید مالك قاینی
بخش معدن


مسعود منجزی

مدیران گروه‌ها


فرآوری مواد معدنی


محمدرضا خالصی
نانو مواد


سهراب سنجابی
خوردگی و حفاظت از فلزات


تقی شهرابی فراهانی
استخراج


احمدرضا صیادی
سرامیک


پروین علیزاده سیگارپیچ
مکانیک سنگ


كامران گشتاسبی گوهرریزی
شناسایی و انتخاب مواد


همام نفاخ موسوی