آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
1 آزمایشگاه دکتر دلاوری   3943 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
2 نانومواد دکتر سنجابی   4911 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1 شرقی
3 آزمایشگاه نانوساختارها دکتر پورصالحی   3993 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1 شرقی