آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
1 خواص مكانيكی دكتر امير عبداله زاده فیروز کارگر 3956 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1-
2 SEM رئیس بخش مهندسی مواد مقداری 3511 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2
3 جوشكاری و NDT دكتر فرشيد مالك قائيني   4908 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1 شرقی
4 آلومينيوم سبك دکتر اسدی- دکتر شاهوردی   3972 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
5 آزمایشگاه متالوگرافی (عمومی) رئیس بخش مهندسی مواد   4376 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
6 آزمایشگاه مکانیک شکست دکتر میراسمعیلی     دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1 شرقی
7 آناليز حرارتی دكتر شاهوردی   4976 دانشکده مهندسی مواد و معدن، زیرزمین
8 کارگاه 4-10 رئیس بخش مهندسی مواد   3956 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه -2
9 کارگاه 4-12 رئیس بخش مهندسی مواد   3956 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه -2
10 آزمایشگاه آلومینیوم سبک دکتر شاهوردی   4976 دانشکده مهندسی مواد و معدن، زیرزمین