آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
الکتروسرامیک ها امین یوردخانی ... بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 252 3941
شیشه پروین علیزاده سیگارپیچ ... بلوک3 طبقه 1 شرقی اتاق 155 3968
کامپوزیت و سرامیک احسان طاهری نساج ... بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 255 3943
متالورژی پودر رسول صراف ماموری ... بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 256 3970