آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
1 خوردگی و حفاظت مواد دکتر تقی شهرابی فراهانی هادی نصیری وطن 3971 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
2 تکنولوژی سطح دکتر علیرضا صبور روح اقدم هادی نصیری وطن 4302 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
3 پوشش دکتر محمود علی اف خضرایی   4919 دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 1 شرقی