آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
پوشش محمود علی اف خضرائی ... بلوک3 طبقه 1 شرقی اتاق 151 4919
خوردگی تقی شهرابی فراهانی هادی نصیری وطن بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 257 3971
مهندسی سطح علیرضا صبور روح اقدم هادی نصیری وطن بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 258 4302