آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
خزش و اکوستیک مرتضی احمدی فرهاد احمدي شيخاني ضلع جنوبي ب6 ط1- 4965
كارگاه مكانيك سنگ كامران گشتاسبی گوهرریزی فرهاد احمدي شيخاني ضلع جنوبي ب6 ط2- 3507
مدلسازي فيزيكي كامران گشتاسبی گوهرریزی فرهاد احمدي شيخاني ضلع جنوبي ب6 ط1- ...
مكانيك سنگ كامران گشتاسبی گوهرریزی فرهاد احمدي شيخاني ب6- ط1 16-6 3534