آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
حفاری مکانیزه جعفر خادمی حمیدی ... پشت تعاونی دانشگاه 4364
مدلسازي فيزيكي و شبيه سازي معدن احمدرضا صیادی ... ضلع جنوبي ب6 ط 1 13-6 ...